Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

TAŃSZAAKCYZA.PL

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Regulamin niniejszy jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej tanszaakcyza.pl, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem świadczenia usług. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 144/2002 poz. 1204 z póź. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nadto postanowienia Regulaminu wynikają z przepisów: 

 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych,

 2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) o prawach konsumenta – w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość;

 3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 16/1964 poz. 93 z późniejszymi zmianami) Kodeks Cywilny.

 1. Regulamin określa zasady rejestracji kont w Serwisie, warunki korzystania z Serwisu i Usług oferowanych przez Usługodawcę uprawnienia Użytkownika do anulowania Usługi i odstąpienia od umowy, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Usługodawca udostępnia Serwis w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Usług. Korzystanie z tej Usługi możliwe jest poprzez rejestrację Konta w Serwisie.

 3. Korzystanie z Usługi odbywa się za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.

 4. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu obowiązany jest zapoznać się uprzednio z treścią Regulaminu.

 5. Usługodawca przyjmuje, że każdy Użytkownik, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym. W związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy ponosi Użytkownik.


II. Definicje

 1. Usługodawca – Wioletta Rolewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ,,AżDoZet,, Wioletta Rolewska ul. Chociszewskiego 47 Poznań NIP: 781 156 31 43;

 2. Usługa – usługi udostępnione w Serwisie, w tym w szczególności komunikatory, forum, newsletter;

 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje rejestracji w Serwisie. Użytkownikiem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 4. Serwis –witryna internetowa dostępna pod adresem tanszaakcyza.pl, na której Użytkownik ma możliwość korzystania z Usług.

 5. Sprzęt – urządzenia elektroniczne będące własnością Użytkownika.

 6. Dane autoryzacyjnedane Użytkownika (login i hasło) podane przez Użytkownika podczas aktywacji w Serwisie pozwalające na logowanie do Konta użytkownika.

 7. Konto użytkownika dostępna dla Użytkownika przestrzeń w Serwisie, utworzona w wyniku rejestracji umożliwiające korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę.

 8. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, który zawarł z Usługodawcą umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

III. Warunki techniczne Zamówienia i Rezerwacji

 1. Warunkiem technicznym korzystania z usług świadczonych poprzez Usługodawcę jest posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług:

 1. podłączenie do Internetu;

 2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Opera w wersjach 16 i wyższych lub Firefox w wersji 12. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności;

 3. minimalne wymagania sprzętowe dla komputera Użytkownika: procesor Intel Pentium 4 lub nowszy; 512 MB pamięci operacyjnej RAM; około 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym; karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024×768 pikseli; dostęp do Internetu;

 4. włączona obsługa Cookies i Java Script.

 1. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z działań Użytkownika.

IV. Rejestracja w Serwisie

 1. Wykonanie procedury rejestracji niezbędne jest do utworzenia Konta przez Użytkownika, które umożliwia korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Usługodawcę

 2. Użytkownik może dokonać rejestracji Konta w Serwisie w jeden z następujących sposobów:

 1. wypełnienie formularza rejestracji;

 2. rejestracja przez konto facebook;

 1. W trakcie dokonywania rejestracji Użytkownik chcąc korzystać z Usługi obowiązany jest podać następujące dane:

  1. nazwę użytkownika;

  2. adres mail,

  3. proponowane hasło do Serwisu;

 1. Po wprowadzeniu wszelkich niezbędnych danych, aby wysłać zgłoszenie utworzenia Konta, Użytkownik musi koniecznie zaakceptować Regulamin poprzez odznaczenie utworzonego w tym celu check-boxa po wejściu w link aktywacyjny przesłany przez Usługodawcę na konto mail Użytkownika. W przeciwny przypadku rejestracja nie będzie mogła zostać ukończona, a Konto nie zostanie utworzone.

 2. Po wysłaniu zgłoszenia utworzenia Konta, Usługodawca przesyła na adres mail Użytkownika wiadomość wraz z Danymi autoryzacyjnymi do Konta. W celu zakończenia procedury rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać Dane autoryzacyjne w panelu logowania, czym potwierdzi zgodność podanego podczas rejestracji adresu mail. Wraz z zakończeniem rejestracji pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie usług.

V. Konto użytkownika

  1. Wraz z zakończeniem rejestracji zostaje utworzone indywidualne Konto użytkownika. Użytkownikowi przysługuje prawo do wyłącznego i dowolnego korzystania z Konta użytkownika, przy czym korzystanie to jest ograniczone postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego. Wraz z utworzeniem Konta użytkownika, Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

  2. W celu korzystania z Konta użytkownika Użytkownik zobowiązany jest przy każdym logowaniu podawać swoje Dane autoryzacyjne. Użytkownik zobowiązany jest chronić powyższe dane przed ujawnieniem ich osobom niepożądanym.

 1. Konto użytkownika może zostać zablokowane bądź usunięte w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez Usługodawcę wynikających z niezastosowaniem się Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu, po wcześniejszym powiadomieniu Użytkownika i wezwaniu do zaprzestania naruszeń

VI. Warunku odwołania rezerwacji i odstąpienia od umowy

 1. W celu rezygnacji z poszczególnych Usług, Użytkownik zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o tym fakcie na adres mail: azt@interia.eu.

 2. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Użytkownik będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.

VII. Reklamacje

 1. Usługodawca zobowiązuje się do należytego świadczenia usług, zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

 2. W przypadku, gdy Usługa świadczona przez Usługodawcę nie funkcjonuje lub funkcjonuje nienależycie Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji.

 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać następujące dane:

 1. imię i nazwisko,

 2. adres mail lub adres do korespondencji – w przypadku reklamacji pisemnej,

 3. opis problemu,

 4. określenie roszczenia.

 1. W przypadku braku któregokolwiek z elementów wskazanych w powyższym punkcie, Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełniania braków w terminie 7 dni, chyba że Użytkownik nie wskazał adresu przy reklamacji pisemnej. W przypadku nie uzupełnia braków w wyznaczonym terminie lub nie wskazania adresu reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, chyba że z treści reklamacji wynika, iż może ona zostać rozpatrzona także w przypadku występowania braków.

 2. Użytkownik może składać reklamacje pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub w drodze korespondencji elektronicznej na adres mail azt@interia.eu.

 3. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia korzystanie z Usług. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania oraz żądania ich usunięcia

IX. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich w Serwisie. Zmiany Regulaminu nie wpływają na treść praw już nabytych przez Użytkowników.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumentów.

 3. Usługodawca nie świadczy pomocy technicznej dla Użytkowników związanej z konfiguracją urządzeń Użytkownika służących do korzystania z Serwisu.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 września 2016 .

©2021 by TanszaAkcyza.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | WWW: in

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Create Account